خط مشی کیفی | کیمیاگران بهزیست | کیفیت محصولات | اهداف بهزیست

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

خط مشی کیمیاگران بهزیست

شرکت کیمیاگران بهزیست در زمینه ی ارایه ی محصولات شوینده و روان کننده های صنعتی فعالیت نموده و در این زمینه، دیدگاه کلی شرکت، دستیابی به رضایت ذی نفعان از طـریق تعیین نیازمندیها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ایـن نیازها و تعهد به اجرای کلیه ی قوانین در تمامی حوزه ها ی کیفی است. مدیریت شرکت خود را متعهد می داند برای تحقق این دیدگاه ، سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸  را به عنوان الگوی استاندارد پایه گذاری نموده و بستر مناسبی برای بهبود مستمر و اثربخشی آن فراهم آورد تا از دستیابی به اهداف ذیل اطمینان حاصل نماید :

  • افزایش سهم بازار قابل کسب با درنظرداشتن نیازمندی های حال وآینده ی مشتریان
  • افزایش رضایت مندی مشتریان با تأمین هرچه بیشتر خواسته های آنان
  • ارتقای سطح کیفیت محصولات
  • تلاش در جهت افزایش صلاحیت علمی ، عملی و انگیزه ی کارکنان
  • افزایش سطح پاسخ گویی مناسب در جهت رسیدگی به شکایات مشتریان
  • شناسایی علل ریشه ای شکایات مشتریان با هدف اصلاح ،بهبود و کاهش شکایات آنها
اشتراک گذاری