سوراخكاري | کیمیاگران بهزیست
جستجوی پیشرفته

سوراخکاری

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

سوراخکاری عمل ماشینکاری است که جهت تولید یـا افـزایش قطـر یـک سـوراخ توسـط ابـزار برشـی مخصوص به نام مته انجام میشود. بنابراین باید انواع ماشینها و ابزار سوراخکاری، به خصوص نوع متـه مـورد استفاده به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. انواع ابزار مورد نیاز برای سوراخکاری عبارتند از: ماشین متـه بـا پیشروی دستی، ماشین دریل ستونی، ماشین دریل رادیال، ماشین مته چندتایی، ماشین متـه چنـد محـوره، ماشین مته با ابزارگیر چرخشی، مته های استوانه ای، مته مرغک(شامل مته و خزینه(، مته سر پهن، متـه سـر تخت و برقو. خواص مورد نیاز جهت انتخاب جنس ابزار شامل مقاومت به سـایش، گرمـا سـختی و چقرمگـی میباشد.
 سوراخکاری عمیق
سوراخکاری عمیق به فرایند براده برداری سوراخها با نسبت عمق به قطـر نـسبتاً بـزرگ گفتـه می شود. تکنیک های سوراخکاری معمولی سوراخهایی با عمق نهایتاً بزرگتر از ۵ برابـر قطـر ایجـاد می کنند در حالی که در سوراخکاری عمیق این نسبت به ۱۵۰/۱ به هم می رسد. هر سوراخ عمیق تر از ۱۰ برابر قطر به عنوان سوراخ عمیق در نظر گرفته می شود و نیاز به روشهای سوراخکاری ویژه دارد. روشهای سوراخکاری شامل انواع سوراخکاری توپر، خزینه زن، گشادکن و سوراخکاری عرضـی می باشد. در طول فرایند سوراخکاری عامل اصلی براده شکنی و انتقال براده ها بدون پخش شدن و همچنین تأثیر نامطلوب روی سطح سوراخ می باشد. سه سیستم سوراخکاری متفاوت وجود دارد که شامل سیستم تک تیوب یا STS، اژکتور و گان دریل می باشـد. در سـورخکاری عمیـق، تجهیـزات سیال برش ( خنک کننده) و انتقال براده ها برای سه سیستم مختلف ماشینکاری بـدون عیـبِ گـان دریل، اژکتور و  STS برای عمق های بیـشتر از ۱۰۰ برابـر طـول پیـشرفت کـرده اسـت. در پروسـه سوراخکاری عمیق، ترکیب بهینه ای از طراحی ابزار و فشار سیال برش استفاده می شود تا به خوبی براده ها از سوراخ تخلیه شوند. بنابراین علاوه بر دقت در انتخاب و طراحی ابزار باید به منبـع خنـک کننده، نوع خنک کننده یا سیال برش و شرایط آن که یکی از فاکتورهای مهـم در کیفیـت سـوراخ می باشد توجه کرد.

سیستم های سوراخکاری عمیق
جهت انتخاب سیستم سوراخکاری بهینه لازم است مشخصات و نوع عملکرد سیستم های سوراخکاری اژکتور، سیستم تک تیوب و گان دریل به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم اژکتور
سیستم اژکتور در ماشینهای با اسپیندل افقی کاربرد دارد. این سیستم شامل سر متـه، تیـوب بیرونـی، تیوب داخلی، رابط، کلت و غلاف آب بندی می باشد. سر دستگاه دریل در داخل تیوب مته قرار میگیـرد. تیوب مته و تیوب داخلی به وسیله کلت و غلاف آب بندی به رابط وصل میشوند. کلت و غلاف آب بنـدی باید برای محدوده قطرهای مختلف تعویض شوند. مته به تیوب داخلی و خارجی متصل میشـود. سـیال برش پایین مته بین دو تیوب، داخل بدنه مته بیشتر و سریعتر از خارج آن پمپ میشود و بـراده هـا را از واحد درونی و همچنین درون بدنه مته شستشو میدهد. این سیستم به فشار سیال کمتـری نسـبت بـه سیستم  STS نیاز دارد و به طور معمول و بدون نیاز به بازسازی عمده مـیتوانـد در ماشـین ابـزار نصـب شود. سیستم اژکتور به آب بندی بین قطعه کار و بوش مته نیاز ندارد و به سادگی با ماشینهـای موجـود سازگار میشود. استفاده از این سیستم نسبت به سیستمهای دیگر در ماشـین تـراش معمـولی، ماشـین سنتر و ماشینهای بورینگ افقی ارجعیت دارد. این سیستم برای قطعه کارهـایی کـه آب بنـدی در آنهـا مشکل می باشد، قابل استفاده است. مزیت دیگر این سیستم استفاده از فرآیند پـیش- سـوراخکـاری بـه
جای استفاده از بوش مته برای هدایت مته در ماشین سنتر میباشد. امکان تنظـیم قطـر، صـافی سـطح خوب در قطعه کار بزرگ، مبلغ سرمایه گذاری اندک برای تولید انبوه، امکان طراحی سیستم تک تیغـه وچند تیغه ای و کارایی زیاد در محدوده وسیعی از کاربردها و قابلیتهـا از جملـه مزیـتهـای دیگـر ایـن سیستم میباشد. سیستم اژکتور در ماشینکاری انواع متریال قطعه کار، دستگاههای تراش اصلاح شـده،خودروسـازی، قالـب و بدنـه موتـور، سـیلندرهای هیـدرولیک، صـنعت هـوا فضـا )سـوراخکـاری محـوراصـلیبالگردها(، کشـتیسـازی (منافـذ روغـن در بدنـه موتـور)، کارخانـههـا و کارگـاههـای مهندسـی(کاربردهایC/M  ) و صنایع دفاع میباشد.

سیستم STS
در سیستم STS پمپ های با فشار بالا سیال برش را بیرون تیوب مته، بین مته و سوراخ پمپ مـیکننـد. میله مته تو خالی است و فشار سیال، براده ها را از درون بدنه مته و سر مته از طریق تیوب مته شستشـو میدهد و خارج میکند. استفاده از سیال برش با فشار بالا، سیستم STS  را نسـبت بـه سیسـتم اژکتـور، مخصوصا برای متریالی مثل فولاد با کربن کم و فولاد ضد زنگ که براده شکنی خوب به سـختی حاصـل میشود، برتر میسازد. سیستم تک تیوب  STS بر پایه تغذیه سیال برش از بیرون و انتقال بـراده داخلـی اسـتوار مـیباشـد. بـه عنوان یک اصل سر مته داخل تیوب مته پیچ میشود. سیال برشی از طریـق فضـای بـین تیـوب متـه وسوراخ تغذیه میشود. سپس سیال برش براده ها را از طریق تیوب مته انتقـال مـیدهـد.

سیال برشی به اندازه ای زیاد است که انتقال براده ها از تیوب مته بدون اختلال انجام میشود. زمـانی کـه تخلیه براده ها به صورت داخلی انجام میشود نیاز به لبه در میله مته نمیباشد به طوری که سطح مقطـع عرضی آن میتواند کاملا مدور باشد و این عامل باعث استحکام و سختی بیشتر این سیسـتم نسـبت بـه سیستم گاندریل میشود. سرعت نفوذ بالا در بیشتر متریال، تلرانس قطر دقیـق و صـافی سـطح عـالی، امکان تنظیم قطر، صافی سوراخ خوب در قطعه کارهای بزرگ، سرعت پیشروی بالا از جمله مزایای دیگر سیستم STS  میباشد. سیستم  STS در ماشینهای مخصوص برای تولید انبـوه، ماشـینهـای مخصـوص DHD، قطعه کارهای بزرگ و متریال با براده برداری سخت مانند فولاد ضد زنگ و فولاد با کربن کم و یـا متریال با ساختار غیریکنواخت و ناهموار استفاده میشـود. از جملـه کاربردهـای صـنعتی ایـن سیسـتم استفاده از سیستم اژکتور در صنعت خودروسازی، صنعت فولاد، صـنعت هـوا فضـا (سـوراخکاری محـور اصلی بالگردها)، کشـتی سـازی (منافـذ روغـن در بدنـه موتـور)، کارخانـههـا و کارگـاههـای مهندسـی )کاربردهایC/M)

سیستم گاندریل

تکنولوژی گاندریل کاربرد وسیعی در صـنایع بـرش فلـزات شـامل صـنعت هـوا فضـا، پزشـکی، رنـگ، ساختمان، خودرو، هیدرولیک، ریختگـی و … دارد. گاندریل روش مناسبی برای بیشتر پروژه های سـوراخ- کاری عمیق و دقیق است. عملکرد دقیق این سیستم سوراخهایی با اندازه تکرارپـذیر و دقیـق بـا صـافی سطح عالی ایجاد میکند.
سیستم گاندریل شامل سه جزء میباشد. یک سر کاربیدی، یک میله که معمولا از جنس آلیاژ عملیـات حرارتی شده میباشد و یک دنباله فولادی که به یکدیگر جوش خورده اند و به گونه ای طراحی شـده کـه سیال برش به راحتی بتواند از طول درونی آن عبور کند. میلـه بایـد بـه طـور صـحیح شـکل داده شـده، پرداخت و عملیات حرارتی شود و به گونه ای تنظیم شود که بتواند نیروهای برش، تنش ضـربات مربـوط به سرعت براده برداری بالا را جذب کند. مته در سر اسپیندل قرار میگیرد و سپس از طریق یک سـوراخ از پیش سوراخکاری شده یا بوش راهنما وارد قطعه کار میشود به طوری که مانع ارتعاش میشود و ایـن عامل باعث دقت مطمئن میگردد. سیستم سوراخکـاری عمیـق گـاندریـل در محـدوده وسـیعی ماننـد صنایع فولاد، هوافضا، انـرژی هستــه ای، صـنایع گـاز و جنـگ افـزار سـازی، هیـدرولیک، خودروسـازی، کارخانه های تولید ورقه های آهن و فولاد، کشتی سازی، پزشـکی، فنـاوری ارتبـاط از راه دور و … کـاربرد دارد. در این فرآیند صنعتی حساس ممکن است قطعه کار گران باشد و اگر مردود اعلام شود، بایـد کـم و بیش از نظر اقتصادی توجه خاص به این فرآیند داشـت. اطمینـان در طـول عملیـات مـیتوانـد موجـب برتری یک روش شود.

سوراخكاري  
سوراخکاري عمل ماشينکاري است که جهت توليد يـا افـزايش قطـر يـک سـوراخ توسـط ابـزار برشـي مخصوص به نام مته انجام ميشود. بنابراين بايد انواع ماشينها و ابزار سوراخکاري، به خصوص نوع متـه مـورد استفاده به طور کامل مورد بررسي قرار گيرد. انواع ابزار مورد نياز براي سوراخکاري عبارتند از: ماشين متـه بـا پيشروي دستي، ماشين دريل ستوني، ماشين دريل راديال، ماشين مته چندتايي، ماشين متـه چنـد محـوره، ماشين مته با ابزارگير چرخشي، مته هاي استوانه اي، مته مرغک(شامل مته و خزينه(، مته سر پهن، متـه سـر تخت و برقو. خواص مورد نياز جهت انتخاب جنس ابزار شامل مقاومت به سـايش، گرمـا سـختي و چقرمگـي ميباشد.
 سوراخكاري عميق
سوراخكاري عميق به فرايند براده برداري سوراخها با نسبت عمق به قطـر نـسبتاً بـزرگ گفتـه مي شود. تكنيك هاي سوراخكاري معمولي سوراخهايي با عمق نهايتاً بزرگتر از 5 برابـر قطـر ايجـاد مي كنند در حالي كه در سوراخكاري عميق اين نسبت به 150/1 به هم مي رسد. هر سوراخ عميق تر از 10 برابر قطر به عنوان سوراخ عميق در نظر گرفته مي شود و نياز به روشهاي سوراخكاري ويژه دارد. روشهاي سوراخكاري شامل انواع سوراخكاري توپر، خزينه زن، گشادكن و سوراخكاري عرضـي مي باشد. در طول فرايند سوراخكاري عامل اصلي براده شكني و انتقال براده ها بدون پخش شدن و همچنين تأثير نامطلوب روي سطح سوراخ مي باشد. سه سيستم سوراخكاري متفاوت وجود دارد كه شامل سيستم تك تيوب يا STS، اژكتور و گان دريل مي باشـد. در سـورخكاري عميـق، تجهيـزات سيال برش ( خنك كننده) و انتقال براده ها براي سه سيستم مختلف ماشينكاري بـدون عيـبِ گـان دريل، اژكتور و  STS براي عمق هاي بيـشتر از 100 برابـر طـول پيـشرفت كـرده اسـت. در پروسـة سوراخكاري عميق، تركيب بهينه اي از طراحي ابزار و فشار سيال برش استفاده مي شود تا به خوبي براده ها از سوراخ تخليه شوند. بنابراين علاوه بر دقت در انتخاب و طراحي ابزار بايد به منبـع خنـك كننده، نوع خنك كننده يا سيال برش و شرايط آن كه يكي از فاكتورهاي مهـم در كيفيـت سـوراخ مي باشد توجه كرد.

سيستم هاي سوراخكاري عميق
جهت انتخاب سيستم سوراخكاري بهينه لازم است مشخصات و نوع عملكرد سيستم هاي سوراخكاري اژكتور، سيستم تك تيوب و گان دريل به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد.

سيستم اژکتور
سيستم اژکتور در ماشينهاي با اسپيندل افقي کاربرد دارد. اين سيستم شامل سر متـه، تيـوب بيرونـي، تيوب داخلي، رابط، کلت و غلاف آب بندي مي باشد. سر دستگاه دريل در داخل تيوب مته قرار ميگيـرد. تيوب مته و تيوب داخلي به وسيله کلت و غلاف آب بندي به رابط وصل ميشوند. کلت و غلاف آب بنـدي بايد براي محدوده قطرهاي مختلف تعويض شوند. مته به تيوب داخلي و خارجي متصل ميشـود. سـيال برش پايين مته بين دو تيوب، داخل بدنه مته بيشتر و سريعتر از خارج آن پمپ ميشود و بـراده هـا را از واحد دروني و همچنين درون بدنه مته شستشو ميدهد. اين سيستم به فشار سيال کمتـري نسـبت بـه سيستم  STS نياز دارد و به طور معمول و بدون نياز به بازسازي عمده مـيتوانـد در ماشـين ابـزار نصـب شود. سيستم اژکتور به آب بندي بين قطعه کار و بوش مته نياز ندارد و به سادگي با ماشينهـاي موجـود سازگار ميشود. استفاده از اين سيستم نسبت به سيستمهاي ديگر در ماشـين تـراش معمـولي، ماشـين سنتر و ماشينهاي بورينگ افقي ارجعيت دارد. اين سيستم براي قطعه کارهـايي کـه آب بنـدي در آنهـا مشکل مي باشد، قابل استفاده است. مزيت ديگر اين سيستم استفاده از فرآيند پـيش- سـوراخکـاري بـه
جاي استفاده از بوش مته براي هدايت مته در ماشين سنتر ميباشد. امکان تنظـيم قطـر، صـافي سـطح خوب در قطعه کار بزرگ، مبلغ سرمايه گذاري اندک براي توليد انبوه، امکان طراحي سيستم تک تيغـه وچند تيغه اي و کارايي زياد در محدوده وسيعي از کاربردها و قابليتهـا از جملـه مزيـتهـاي ديگـر ايـن سيستم ميباشد. سيستم اژکتور در ماشينکاري انواع متريال قطعه کار، دستگاههاي تراش اصلاح شـده،خودروسـازي، قالـب و بدنـه موتـور، سـيلندرهاي هيـدروليک، صـنعت هـوا فضـا )سـوراخکـاري محـوراصـليبالگردها(، کشـتيسـازي (منافـذ روغـن در بدنـه موتـور)، کارخانـههـا و کارگـاههـاي مهندسـي(کاربردهايC/M  ) و صنايع دفاع ميباشد.

سیستم STS
در سيستم STS پمپ هاي با فشار بالا سيال برش را بيرون تيوب مته، بين مته و سوراخ پمپ مـيکننـد. ميله مته تو خالي است و فشار سيال، براده ها را از درون بدنه مته و سر مته از طريق تيوب مته شستشـو ميدهد و خارج ميکند. استفاده از سيال برش با فشار بالا، سيستم STS  را نسـبت بـه سيسـتم اژکتـور، مخصوصا براي متريالي مثل فولاد با کربن کم و فولاد ضد زنگ که براده شکني خوب به سـختي حاصـل ميشود، برتر ميسازد. سيستم تک تيوب  STS بر پايه تغذيه سيال برش از بيرون و انتقال بـراده داخلـي اسـتوار مـيباشـد. بـه عنوان يک اصل سر مته داخل تيوب مته پيچ ميشود. سيال برشي از طريـق فضـاي بـين تيـوب متـه وسوراخ تغذيه ميشود. سپس سيال برش براده ها را از طريق تيوب مته انتقـال مـيدهـد.

سيال برشي به اندازه اي زياد است که انتقال براده ها از تيوب مته بدون اختلال انجام ميشود. زمـاني کـه تخليه براده ها به صورت داخلي انجام ميشود نياز به لبه در ميله مته نميباشد به طوري که سطح مقطـع عرضي آن ميتواند کاملا مدور باشد و اين عامل باعث استحکام و سختي بيشتر اين سيسـتم نسـبت بـه سيستم گاندريل ميشود. سرعت نفوذ بالا در بيشتر متريال، تلرانس قطر دقيـق و صـافي سـطح عـالي، امکان تنظيم قطر، صافي سوراخ خوب در قطعه کارهاي بزرگ، سرعت پيشروي بالا از جمله مزاياي ديگر سيستم STS  ميباشد. سيستم  STS در ماشينهاي مخصوص براي توليد انبـوه، ماشـينهـاي مخصـوص DHD، قطعه کارهاي بزرگ و متريال با براده برداري سخت مانند فولاد ضد زنگ و فولاد با کربن کم و يـا متريال با ساختار غيريکنواخت و ناهموار استفاده ميشـود. از جملـه کاربردهـاي صـنعتي ايـن سيسـتم استفاده از سيستم اژکتور در صنعت خودروسازي، صنعت فولاد، صـنعت هـوا فضـا (سـوراخکاري محـور اصلي بالگردها)، کشـتي سـازي (منافـذ روغـن در بدنـه موتـور)، کارخانـههـا و کارگـاههـاي مهندسـي )کاربردهايC/M)

سیستم گاندریل

تکنولوژي گاندريل کاربرد وسيعي در صـنايع بـرش فلـزات شـامل صـنعت هـوا فضـا، پزشـکي، رنـگ، ساختمان، خودرو، هيدروليک، ريختگـي و … دارد. گاندريل روش مناسبي براي بيشتر پروژه هاي سـوراخ- کاري عميق و دقيق است. عملکرد دقيق اين سيستم سوراخهايي با اندازه تکرارپـذير و دقيـق بـا صـافي سطح عالي ايجاد ميکند.
سيستم گاندريل شامل سه جزء ميباشد. يک سر کاربيدي، يک ميله که معمولا از جنس آلياژ عمليـات حرارتي شده ميباشد و يک دنباله فولادي که به يکديگر جوش خورده اند و به گونه اي طراحي شـده کـه سيال برش به راحتي بتواند از طول دروني آن عبور کند. ميلـه بايـد بـه طـور صـحيح شـکل داده شـده، پرداخت و عمليات حرارتي شود و به گونه اي تنظيم شود که بتواند نيروهاي برش، تنش ضـربات مربـوط به سرعت براده برداري بالا را جذب کند. مته در سر اسپيندل قرار ميگيرد و سپس از طريق يک سـوراخ از پيش سوراخکاري شده يا بوش راهنما وارد قطعه کار ميشود به طوري که مانع ارتعاش ميشود و ايـن عامل باعث دقت مطمئن ميگردد. سيستم سوراخکـاري عميـق گـاندريـل در محـدوده وسـيعي ماننـد صنايع فولاد، هوافضا، انـرژي هستــه اي، صـنايع گـاز و جنـگ افـزار سـازي، هيـدروليک، خودروسـازي، کارخانه هاي توليد ورقه هاي آهن و فولاد، کشتي سازي، پزشـکي، فنـاوري ارتبـاط از راه دور و … کـاربرد دارد. در اين فرآيند صنعتي حساس ممکن است قطعه کار گران باشد و اگر مردود اعلام شود، بايـد کـم و بيش از نظر اقتصادي توجه خاص به اين فرآيند داشـت. اطمينـان در طـول عمليـات مـيتوانـد موجـب برتري يک روش شود.

fff

}
Print Friendly, PDF & Email
اشتراک گذاری

پیشنهاد میکنم از محصولات زیر دیدن کنید

اهمیت کیفیت آب در تهیه امولسیون‌های فلزکاری

اهمیت کیفیت آب در تهیه امولسیون‌های فلزکاری

اهمیت کیفیت آب در تهیه امولسیون‌های فلزکاری و اثرات مخرب آب‌های سخت بر آن‌ها: گرمای ویژه (قابلیت جذب حرارت) و هدایت حرارتی (قابلیت انتقال گرما) آب بسیار بهتر از روغن‌ها است اما خواص روانکاری آب در عمل صفر است. آب نه تنها قادر به روانکاری قسمت‌های متحرک ماشین آلات نیست، بلکه توانایی کاهش اصطکاک در منطقه […]

۱۳ اردیبهشت ۹۶
1,841 بازدید
انواع روانکارها و کاربردهای آنها در صنعت

انواع روانکارها و کاربردهای آنها در صنعت

 انواع روانکارها و کاربردهای آنها در صنعت  روغن‌های امتزاج پذیر با آب (روغن‌های خنک‌کننده) بیشتر بودن هدایت گرمایی و ظرفیت گرمایی آب از عواملی هستند که اثر خنک‌کنندگی روغن‌های امولسیون شونده را بهبود می‌بخشند. تبخیرشدن آب موجود در این گونه روغن‌ها نیز تأثیر زیادی در خنک‌کاری و روانکاری دارد. از نظر حجمی، روغن‌های حل‌شونده بزرگترین […]

۱۳ اردیبهشت ۹۶
3,629 بازدید
مضرات استفاده از گازوئیل به عنوان روانکار در صنعت ماشینکاری

مضرات استفاده از گازوئیل به عنوان روانکار در صنعت ماشینکاری

مضرات استفاده از گازوئیل مضرات استفاده از گازوئیل به عنوان روانکار در صنعت ماشینکاری گازوئیل که در انگلیسی به آن سوخت دیزل نیز می‌گویند از مشتقات نفتی است که در گذشته‌ای نه چندان دور در خودروها و امروزه اغلب به عنوان سوخت خودروهای سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد. گازوئیل بدست آمده از برج تقطیر همانند […]

۱۷ تیر ۹۶
10,313 بازدید
بررسی تاثیر pH، هدایت الکتریکی، قلیائیت، دما و خلوص آب در تهیه امولسیون‌ فلزکاری

بررسی تاثیر pH، هدایت الکتریکی، قلیائیت، دما و خلوص آب در تهیه امولسیون‌ فلزکاری

اهمیت کیفیت آب در تهیه امولسیون‌ فلزکاری – بررسی تاثیر pH، هدایت الکتریکی، قلیائیت، دما و خلوص: همانطور که در مطلب آموزشی گذشته صحبت شد (اهمیت کیفیت آب در تهیه امولسیون‌های فلزکاری و اثرات مخرب آب‌های سخت بر آن‌ها) اصلی‌ترین عامل تاثیر گذار در تهیه یک امولسیون‌ بهینه، کیفیت آب مورد استفاده می‌باشد. در مورد سختی […]

۳۱ اردیبهشت ۹۶
4,053 بازدید