برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن ماشینکاری (آب صابون) بهزیست 1600

روغن ماشینکاری

روغن ماشینکاری امولسیون شونده آب صابون بهزیست 1600 روغن امولسیون شونده با پایه پارافینی است که جهت ماشینکاری قطعات با آلیاژهای آهنی و آلیاژ های غیر آهنی، طراحی و تولید گردیده است.