برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن ماشینکاری (آب صابون) بهزیست 1600

روغن ماشینکاری فلزات رنگی (امولسیون شونده)

روغن ماشینکاری امولسیون شونده آب صابون بهزیست 1600 روغن امولسیون شونده با پایه پارافینی است که جهت ماشینکاری قطعات با آلیاژهای آهنی و آلیاژ های غیر آهنی، طراحی و تولید گردیده است.