برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شستشوی قطعات الکترونیک بهزیست 9000

شستشوی قطعات

شوینده قطعات الکترونیک بهزیست 9000 مایعی بی رنگ و غیر قابل حل در آب است که برای شستشوی قطعات و صفحات الکترونیکی ظریف و حساس، طراحی و تولید گردیده است.