برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شوینده یکف سالن ها بهزیست 1207

شوینده کف سالن ها

شوینده کف سالن ها بهزیست 1207 مایع پاک کننده و چربی گیر با پایه دیترجنتی هست که جهت استفاده در مصارف صنعتی، طراحی و تولید گردیده است.