برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شستشوی قطعات الکترونیک بهزیست 9000

شستشوی قطعات

شوینده قطعات الکترونیک بهزیست 9000 مایعی بی رنگ و غیر قابل حل در آب است که برای شستشوی قطعات و صفحات الکترونیکی ظریف و حساس، طراحی و تولید گردیده است.

شستشوی قطعات الکترونیک بهزیست 9005

شستشوی قطعات الکترونیک

شوینده قطعات الکترونیک بهزیست 9005 مایعی بی رنگ و غیر قابل حل در آب است که به عنوان روان کننده و پاک کننده سویچها، سلکتورها، موتورهای ظریف الکتریکی و الکترونیکی، طراحی و تولید گردیده است.