برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

شوینده ی صنعتی بهزیست 1224

شوینده عمومی

شوینده عمومی (محلول در آب) بهزیست 1224 مایع پاک کننده و چربی گیر هست که جهت استفاده در مصارف گوناگون صنعتی، طراحی و تولید گردیده است.