برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع ضدیخ و ضدجوش بهزیست 3200

ضدیخ آلی کولکس

ضدیخ و ضدجوش بهزیست 3200، مایعی است با پایه ی اتیلن گلایکول که در آن از افزودنی‌هایی همچون ضد زنگ و ضدخوردگی و دترجنت های خاص استفاده شده است که وظیفه ی اصلی آن جلوگیری از خوردگی ، یخ زدگی و یا جوش آوردن در موتور های احتراقی داخلی در فصول سرد و گرم سال است. […]