برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

ضدیخ کولکس (COOLEX)

ضدیخ آلی کولکس

ضد یخ مایعی است با پایه مونواتیلن گلایکول که در آن افزودنی هایی همچون ضدزنگ و دتر جنت های خاص استفاده شده است که وظیفه اصلی آن جلوگیری از خوردگی، یخ زدگی و یا جوش آوردن است.