برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش (سینتاتیک ) بهزیست 9015

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش (سینتاتیک ) بهزیست 9015

مایع جلوگیری از چسبندگی ذرات جوش بهزیست 9015 مایع سینتاتیک با پایه آبی است که با توجه به داشتن افزودنی های خاص برای جلوگیری از چسبندگی ذرات فلزی و محافظت در برابر زنگ زدگی سطوح مختلف در حین عملیات جوشکاری، طراحی و تولید گردید است.