برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع پلیسه گیری بهزیست 1225

پلیسه گیری

مایع پلیسه گیری بهزیست 1225 مایعی است که جهت چربی زدایی و محافظت قطعات با آلیاژهای آهنی در عملیات پلیسه گیری، طراحی و تولید گردیده است.