برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

مایع رسوب بر و زنگ بر بهزیست 2700

مایع رسوب بر و زنگ بر بهزیست 2700

این محلول بر پایه مواد اسیدی است که در صنعت برای زنگ بری و رسوب برداری آلیاز های آهنی و آلومنیومی مورد استفاده قرار میگیرد