خط مشی کیفی | کیمیاگران بهزیست

خط مشی کیفی

خط مشی کیفی

شرکت کیمیاگران بهزیست در زمینه ارائه محصولات شوینده و روان کننده های صنعتی فعالیت نموده و در این راستا دیدگاه کلی شرکت، دستیابی به رضایت ذینفعان از طـریق تعیین نیازمندیها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ایـن نیاز ها و تعهد به اجرای کلیه قوانین در تمامی حوزه ها ی کیفی می باشد. مدیریت شرکت خود را متعهد می داند در راستای این دیدگاه ، سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸  را بعنوان الگوی استاندارد پایه گذاری نموده و بستر مناسبی جهت بهبود مستمر و اثربخشی آن فراهم آورد تا از دستیابی به اهداف ذیل اطمینان حاصل نماید :

  • افزایش سهم بازار قابل کسب با درنظرداشتن نیازمندیهای حال وآینده مشتریان
  • افزایش رضایتمندی مشتریان با تامین هر چه بیشتر خواسته های آنان
  • ارتقاء سطح کیفیت محصولات
  • تلاش در جهت افزایش صلاحیت علمی ، عملی و انگیزه کارکنان
  • افزایش سطح پاسخگویی مناسب در جهت رسیدگی به شکایات مشتریان
  • شناسایی علل ریشه ای شکایات مشتریان با هدف اصلاح ،بهبود و کاهش شکایات آنها
اشتراک گذاری