برای آنانکه به کیفیت می اندیشند

روغن لوکوموتیو

روغن دیزل

روغن دیزل در موتورهای دیزلی معمولی و توربو شارژها در ماشینهای راهسازی، کامیونها، لوکومتیو ها و قایق های ماهیگیری و همچنین در برخی از موتورهای تولید برق به کار برده می شود. این نوع روغن ها یا بصورت مالتی گرید و یا بصورت مونوگرید تولید میگردند. درباره روغن لوکوموتیو بیشتر بدانید کیمیاگران بهزیست